ZRrE së shpejti shqyrton tarifat e reja të energjisë, kërkon nga operatorët t’i japin propozimet

Zyra e Rregullatorit të Energjisë ka bërë të ditur se në seancën e radhës së saj do të shqyrtohen tarifat e reja të energjisë.

Kjo syri u ka bërë thirrje operatorëve që të dorëzojnë sa më shpejtë t’i dorëzojnë propozimet e tyre.

“Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE) në mbledhjen e tij të dytë (II) për këtë vit, të mbajtur dje, më 22 mars 2024, ka miratuar të Hyrat e Lejuara Maksimale (MAR) të operatorëve të Transmetimit/Tregut (KOSTT), Shpërndarjes (KEDS) dhe Furnizuesit me Shërbim Universal (KESCO). Vlera e përgjithshme e miratuar e MAR-it për periudhën rregullative prill 2024 – mars 2025 është vendosur të jetë 399.62 milion euro”, ka njoftuar ZRrE.

Në këtë seancë Bordi ka aprovuar 37 kërkesa të konsumatorëve për autorizim për vetë-konsum nga të cilat 11 vijnë nga ndërmarrjet dhe 26 nga personat fizikë.